ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสายไฟฟ้า

ความหมายของสายไฟฟ้า
          สายไฟฟ้า เป็นตัวน ากระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าจนครบวงจร
สายไฟแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ สายเปลือย และสายไฟหุ้มฉนวน
          1) สายเปลือย เป็นสายที่ไม่มีฉนวนหุ้ม มักจะเป็นสายขนาดใหญ่ ใช้กับงานไฟฟ้าแรงสูง มีทั้งสายที่ทำด้วยทองแดง
และสายชนิดผสมอะลูมิเนียม สายไฟฟ้าตามถนนที่เป็นสายเปลือย ถ้าสัมผัสแม้โดยทางอ้อมก็อาจเกิดอันตรายได้
          2) สายหุ้มฉนวนที่นิยมใช้ตามอาคารบ้านเรือนมี 2 ชนิด คือสายเดี่ยวและสายคู่ฉนวนที่ใช้หุ้มสายท าด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ยาง ไหม พีวีซี เป็นต้น
               – ยาง สายหุ้มยาง หมายถึง สายทองแดงเส้นเดียวหรือหลายเส้นหุ้มด้วยยางนิยมใช้กับปลั๊กไฟที่มีโหลดสูงๆ
               – ไหม เป็นสายหุ้มไหม หมายถึง สายทองแดงหลายเส้นหุ้มด้วยยาง ถักด้วยไหมนิยมใช้กับเตารีดไฟฟ้า
               – พีวีซี หมายถึง สายหุ้มด้วยพีวีซี นิยมใช้ในอาคารบ้านเรือน

ชนิดและการใช้งานของสายไฟฟ้า

มอก. 11-2531
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแกนเดียว IV HIV
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300 V

ลักษณะการติดตั้ง
เดินลอยต้องยึดด้วยวัสดุฉนวน
เดินสายในช่องเดินสายในสถานที่แห้ง
ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

_________________________________________________________________________________________________________

มอก. 11-2531
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนมี
เปลือกนอกแกนเดียว
สายแบน 2 แกนและ
สายแบน 3 แกน VAF
VAF-S
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300 V

ลักษณะการติดตั้ง
สายกลม
เดินสาย
เดินเกาะผนัง
เดินซ่อน (Conceal) ในผนัง
เดินในช่องเดินสาย
ห้ามฝังดินโดยตรง
เดินร้อยท่อฝังดินได้แต่ต้อง
ป้องกันไม่ให้น้ำเข้าภายในท่อ
และป้องกันไม่ให้สายมีโอกาสแช่น้ำ
สายแบน
เดินเกาะผนัง
เดินซ่อน (Conceal) ในผนัง
เดินในช่องเดินสาย ยกเว้น รางเดินสาย
ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

_________________________________________________________________________________________________________

มอก. 11-2531 
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนมี
เปลือกนอกหลายแกน VVR
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300 V

ลักษณะการติดตั้ง
ใช้งานทั่วไป
ห้ามฝังดินโดยตรง
เดินร้อยท่อฝังดินได้แต่ต้อง
ป้องกันไม่ให้น้ำเข้าภายในท่อ
และป้องกันไม่ให้สายมีโอกาส
แช่น้ำ

_________________________________________________________________________________________________________

มอก. 11-2531 
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนมี
แกนเดียว THW
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 750 V

ลักษณะการติดตั้ง
เดินลอยต้องยึดด้วยวัสดุฉนวน
เดินสายในช่องเดินสายในสถานที่แห้ง
ห้ามร้อยท่อฝังดินโดยตรง
เดินร้อยท่อฝังดินได้แต่ต้องป้องกันไม่ให้น้ำเข้าภายในท่อ
และป้องกันไม่ให้สายมีโอกาสแช่น้ำ

_________________________________________________________________________________________________________

มอก. 11-2531 
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนมี
เปลือกนอกแกนเดียว
สายแบน 2 แกน VVF VAF -S
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 750 V

ลักษณะการติดตั้ง
สายกลม
เดินสาย
เดินเกาะผนัง
เดินซ่อน (Conceal) ในผนัง
เดินในช่องเดินสาย
เดินร้อยท่อฝังดินได้แต่ต้อง
ป้องกันไม่ให้น้ าเข้าภายในท่อ
และป้องกันไม่ให้สายมีโอกาสแช่น้ำ
สายแบน
เดินเกาะผนัง
เดินซ่อน (Conceal) ในผนัง
เดินในช่องเดินสาย ยกเว้น รางเดินสายห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

_________________________________________________________________________________________________________

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

Service บริการของเรา

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – lan – fiber – เดินสาย Cat5 – เดินสาย Cat6 – ติดตั้งกล้องวงจรปิด – เดินสาย CCTV – เดินสายกล้อง – เดินสาย RG6 – เดินสายโทรศัพท์ – เดินสาย Telephone – ติดตั้ง Accesspoint – ติดตั้ง Wireless – RACK