Wireless และ Wi -fi แตกต่างกันอย่างไร

Wireless และ Wi -fi แตกต่างกันอย่างไร

          Wi-fi (Wireless-Fidelity) หมายถึง องค์กรที่ทำหน้าที่ทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Lan) ภายใต้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมาตราฐาน IEEE 802.11 ว่าอุปกรณ์แต่ละยี่ห้อนั้น สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่มีปัญหา ซึ่งเมื่ออุปกรณ์เหล่านั้นผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว อุปกรณ์ก็จะถูกประทับตราสัญลักษณ์ Wi-fi Certified รับรองว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นสามารถติดต่อกับอุปกรณ์อื่นๆที่มีสัญลักษณ์ wi-fi certified ได้

Wireless หมายถึงคืออะไร

          Wireless คือลักษณะของการใช้งานอุปกรณ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคม แปลตรงตัวว่าไร้สาย ดังนั้นอุปกรณ์อะไรที่ติดต่อสื่อสารกันโดยไม่ใช้สายสัญญาณ ถือว่าเป็น Wireless

Wireless และ Wi-fi แตกต่างกันไหม
          สรุป คือ Wireless และ Wi-fi คือเครือค่ายไร้สาย (Wireless Lan : WLAN) ที่เป็นเทคโนโลยีช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างเช่น smartphone , tablet สามารถสื่อสารกันได้ผ่าน Access point รวมติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยการเชื่อมต่อแบบ WLAN นี้จะปราศจากการใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อ แต่จะใช้คลื่นวิทยุเป็นช่องทางการสื่อสารแทนการรับส่งข้อมูลระหว่างกันผ่านอากาศ ทำให้ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ และติดตั้งใช้งานสะดวกขึ้น ซึ่งเเตกต่างจากระบบเเลน ที่จะต้องใช้สายแลนในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾